Yuyu Hakusho - Yusuke Urameshi WEAKatHEART

Character:Shishiwakamaru & Suzuki 

Yu Yu Hakusho - Koushiki Characters Book
Reikaishinshiroku, Author: Togashi Yoshihiro